22.11.2017

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA – VAI JOHDETAANKO?

Keski-Suomen Tulevaisuustyöryhmä järjestää säännöllisesti vuosittain kaksi tulevaisuusfoorumia. 7.11.2017 järjestetyssä foorumissa aiheena oli tiedolla johtaminen. En ala tässä kehumaan seminaaria (joka oli kyllä hyvä!), vaan haluan jakaa seminaarista saamiani ajatuksia ja miten asioita tulevaisuudessa näkisin.

Käsitteet tiedolla johtaminen ja tietojohtaminen alkavat kuulua melkein jokaiseen seminaariin, johtamiskoulutukseen ja kehittämisfoorumiin. Ovatko ne vain sanoja muiden joukossa, muoti-ilmiöitä eri puheissa vai ovatko ne tulevaisuuden trendejä ja toimintamalleja, joita kohti ollaan väistämättä menossa?

Tänä päivänä erilaisen tiedon hankkiminen ja tiedon jakaminen on helppoa ja yksinkertaista. Eri asioita ovat ”oikean” tiedon hankkiminen ja tärkein – sen hyödyntäminen. Tavoitteena on hyödyntää tietoa niin, että se vahvistaa organisaation kasvua, ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnan kehitystä.

Tietojohtaminen on ajattelutapa ja johtamisen työkalupakki

Ennen kuin voi suunnitella tai puhua tiedolla johtamisesta, on hallittava tiedon johtaminen. Se on laajempi käsite ja tarkoittaa paljon muutakin, kuin oikean tiedon jakamista oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

Kulkeeko tiedolla johtamisen ilmiö tasavertaisesti ja vie eteenpäin niin suuria kuin pieniäkin toimijoita? Onko se vain valittujen etuoikeus ja etulyöntiasema? Miten varmistetaan osaaminen, jotta tietojohtamista voidaan hyödyntää johtamisen työkaluna?

Parhaimmillaan oikea tieto ohjaa organisaation toimintaa ja arvomaailmaa. Organisaatio, mikä ymmärtää perustehtävänsä ja miten se luo arvoa henkilöstölle, asiakkaille ja yhteiskunnalle pystyy myös parhaiten hyödyntämään tietoa oman toiminnan kehittämisessä. Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä ja analysoidun tiedon saattamista osaksi päätöksentekoprosesseja. Tiedolla johtaminen on kollektiivisen merkityksenannon prosessi, jonka tukena on nykyisin yhä nopeammin kehittyvä teknologia.

Tiedon johtaminen on arvonluontia aineettomista voimavaroista

Vaikka meillä olisi kuinka paljon kerättyä tietoa ja mahdollisuuksia sitä hyödyntää, on muistettava, että tiedolla luodaan myös arvoa. Tästä syystä organisaatioiden ei tulisi turvautua pelkästään datatietoon. Olennaista on dialogi ja yhteisen ymmärryksen luominen kerätystä tiedosta. Tiedolla luodaan siis arvo, joka vaikuttaa henkilöstön toimintaan ja heijastuu sidosryhmille.

Tiedon johtaminen on yrityksen tietoresurssien tunnistamista, tehokasta hyödyntämistä ja tavoitteellista johtamista. Tiedon johtaminen alkaa arvonluonnin perustana olevien tietoresurssien kartoittamisesta: organisaation toimintaprosessit, henkilöstön osaaminen, sidosryhmät ja verkostosuhteet.

Tiedolla johtaminen on prosessi, jonka tarkoitus on tukea organisaatiota perustehtävän suorittamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. On olennaista miettiä, mikä tieto on tärkeää ja millaisella tiedolla voidaan tehostaa organisaation ydintehtävää.

Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa

Organisaation tärkein voimavara on henkilöstö. Tiedolla johtamisen tärkein tehtävä on auttaa myös henkilöstöä jaksamaan. On tärkeää, että henkilöstö ymmärtää organisaation tiedolla luodun arvopohjan, ydintehtävän ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden. Kehittyvän ja hyvinvoivan organisaation päätöksenteossa on olennaista, että tietoa ymmärretään ja nähdään samalla tavalla.

Tietojohtamisella luodaan arvo, joka perustuu aineettomiin resursseihin, kuten osaamiseen ja hiljaiseen tietoon. Tietojohtamista tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset toimivat yhdessä jonkin tavoitteen eteen.

Tiedolla johtaminen ei siis ole erilaisten tietojärjestelmien luomista ja tiedon keräämistä. Se on tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen tiedon hyödyntämistä organisaation toiminnan, henkilöstön hyvinvoinnin ja ydintehtävän kehittämisessä.

Oletan, että vaikka kuinka yritämme johtaa tiedolla, on hyvin todennäköistä ja ymmärrettävää, että johdamme myös tunteilla, intuitiolla ja omalla henkilökohtaisella kokemuksella. Elämämme suurimmat päätökset – elämänkumppanin valinta, kodin hankkiminen, opiskelupaikan valinta – teemme nimenomaan tunteella ja intuitiolla. Olemmehan ihmisiä. Sallittakoon tunteet ja intuitio myös johtamisessa – tiedolla johtamisen lisäksi.